กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา วันเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี

นางภัทรลดา บุญเนตร

นางสาวหทัยกาญจน์ ทะนันชัย

นางสาววาฮีดา คาน

นางสาวจันจิรา จันทร์สอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา น้อยอ่ำ

นางสาวภัทร์พิชชา ตรีเทพา
ครูผู้ช่วย