โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา วันเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี

นางภัทรลดา บุญเนตร

นางสาวหทัยกาญจน์ ทะนันชัย

นางสาววาฮีดา คาน

นางสาวจันจิรา จันทร์สอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา น้อยอ่ำ

นางสาวภัทร์พิชชา ตรีเทพา
ครูผู้ช่วย