กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกาญจนา วันเสน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางภัทรลดา บุญเนตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวหทัยกาญจน์ ทะนันชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาฮีดา คาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1