กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

นางสาวกาญจนา วันเสน

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี

นางภัทรลดา บุญเนตร

นางสาวหทัยกาญจน์ ทะนันชัย

นางสาววาฮีดา คาน