โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกาญจนา วันเสน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางภัทรลดา บุญเนตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวหทัยกาญจน์ ทะนันชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาฮีดา คาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันจิรา จันทร์สอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา น้อยอ่ำ