โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกี ชัยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฑาทิพย์ ชนะเคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางกนกวรรณ เขียวดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมพิศ ประธรรมสาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์
ครู คศ.1