โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกี ชัยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค

นางปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์
ครู คศ.1

นายอัครเดช ศรีโสภา
ครูอัตราจ้าง