กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกี ชัยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสงบ มีจันทร์

นางสาวจุฑาทิพย์ ชนะเคน

นางกนกวรรณ เขียวดี

นางสมพิศ ประธรรมสาร

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค