กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกี ชัยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค

นางปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์
ครู คศ.1

นายอัครเดช ศรีโสภา
ครูอัตราจ้าง