กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกี ชัยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสงบ มีจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจุฑาทิพย์ ชนะเคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกนกวรรณ เขียวดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมพิศ ประธรรมสาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์
ครู คศ.1