กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรุง แปงจำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชุดาภา เด่นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางชนากานต์ เชื้อทอง

นางสาวกัญญ์วรินทร์ สุขคำ

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว