โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรุง แปงจำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชุดาภา เด่นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางชนากานต์ เชื้อทอง

นางสาวกัญญ์วรินทร์ สุขคำ

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว