กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชุดาภา เด่นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางเกษมศรี รุณไชย

นางชนากานต์ เชื้อทอง

นายกรุง แปงจำ

นางสาวกัญญ์วรินทร์ สุขคำ

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว