โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชุดาภา เด่นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางเกษมศรี รุณไชย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางชนากานต์ เชื้อทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายกรุง แปงจำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัญญ์วรินทร์ สุขคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3