โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุดเขตต์ คล้ายบุญมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์

นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ มิตรละม่อม