โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงศ์ จันทร์อักษร
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุดเขตต์ คล้ายบุญมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ มิตรละม่อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3