กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงศ์ จันทร์อักษร
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์

นายสุดเขตต์ คล้ายบุญมี

นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์

ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ มิตรละม่อม