โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี มณีนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข
ครู คศ.3

นายมนัส เจริญลาภ

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า

ว่าที่ร.ต.วราพล มูลเมือง

นางชไมพร ดวงใน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ปุราโต
ครูผู้ช่วย