กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข
ครู คศ.3

นายสมบัติ ตระกูลทิพย์

นายมนัส เจริญลาภ

นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า

นางสาวอภิรดี มณีนิล

นางสาวสุปรางค์ ฝันนิมิตร

นายอัครเดช ศรีโสภา