กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี มณีนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข
ครู คศ.3

นายมนัส เจริญลาภ

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า

ว่าที่ร.ต.วราพล มูลเมือง

นางชไมพร ดวงใน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ปุราโต
ครูผู้ช่วย