โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข
ครู คศ.3

นายมนัส เจริญลาภ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอภิรดี มณีนิล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุปรางค์ ฝันนิมิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่ร.ต.วราพล มูลเมือง

นางชไมพร ดวงใน
ครูผู้ช่วย