กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข
ครู คศ.3

นายสมบัติ ตระกูลทิพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนัส เจริญลาภ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอภิรดี มณีนิล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุปรางค์ ฝันนิมิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอัครเดช ศรีโสภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3