โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
ครู คศ.1

นางบังอร ทองงามขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทาริกา โรมินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางทศพร ท้วมทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวน้ำฝน ยาปัน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางอมรรัตน์ ศิริตัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธิดา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นายพชร สุขแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิศา ใจสุขใส
ครูผู้ช่วย