กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
ครู คศ.1

นางบังอร ทองงามขำ

นางสาวศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว

นางสาวทาริกา โรมินทร์

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ

นางทศพร ท้วมทอง

นางสาวนงลักษณ์ แจ้งใจ

นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์

นางสาวน้ำฝน ยาปัน

นางอมรรัตน์ ศิริตัน

นางสาวธิดา ขุนทอง

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์