กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
ครู คศ.1

นางบังอร ทองงามขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทาริกา โรมินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางทศพร ท้วมทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนงลักษณ์ แจ้งใจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวน้ำฝน ยาปัน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางอมรรัตน์ ศิริตัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธิดา ขุนทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3