กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้ำฝน ยาปัน

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ

นางทศพร ท้วมทอง

นายพชร สุขแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิศา ใจสุขใส
ครูผู้ช่วย

นายฐิเบษ วงษ์สำราญ
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ เขียวดี
ย้ายไปช่วยราชการ(พะเยา)

นางสมพิศ ประธรรมสาร

นางสาวจุฑาทิพย์ ชนะเคน
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง

นายธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ
พนักงานราชการ