โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้ำฝน ยาปัน

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ

นางทศพร ท้วมทอง

นายพชร สุขแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิศา ใจสุขใส
ครูผู้ช่วย

นายฐิเบษ วงษ์สำราญ
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ เขียวดี
ย้ายไปช่วยราชการ(พะเยา)

นางสมพิศ ประธรรมสาร

นางสาวจุฑาทิพย์ ชนะเคน
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง

นายธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ
พนักงานราชการ