กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา ชัยเสนา
ครู คศ.3

นางสาวลดารัก สีหะวงษ์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

นายยศวัฒน์ จันทร์ดี

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นางสาวธนาภา วานิชพิพัฒน์