โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา ชัยเสนา
ครู คศ.3

นางสาวลดารัก สีหะวงษ์

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

นายยศวัฒน์ จันทร์ดี

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา หล้าอินเชื้อ

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำพร พริกนาค
ครูผู้ช่วย