โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา ชัยเสนา
ครู คศ.3

นางสาวลดารัก สีหะวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววนิดา แก้วนาหอ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายยศวัฒน์ จันทร์ดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววราภรณ์ ขำมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา หล้าอินเชื้อ

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์