กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา ชัยเสนา
ครู คศ.3

นางสาวลดารัก สีหะวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววนิดา แก้วนาหอ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายยศวัฒน์ จันทร์ดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววราภรณ์ ขำมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธนาภา วานิชพิพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4