โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษา ชัยเสนา
ครู คศ.3

นางสาวลดารัก สีหะวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

นายยศวัฒน์ จันทร์ดี

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา หล้าอินเชื้อ

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำพร พริกนาค
ครูผู้ช่วย