กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรทอง น่วมด้วง
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ อินตาถึง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรัตน์ อุทรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณิสา นาคกราย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรรณิศา ชำนิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3