โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบังอร ทองงามขำ

นางสาวศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว

นางวรรัตน์ อุทรณ์

นางสาววรรณิสา นาคกราย

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี

นางสาววรรณิศา ชำนิ

นางสาววิไล ทองไทย
ครูผู้ช่วย