โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชราภรณ์ อินตาถึง

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรัตน์ อุทรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณิสา นาคกราย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรรณิศา ชำนิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววิไล ทองไทย
ครูผู้ช่วย