กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบังอร ทองงามขำ

นางสาวศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว

นางวรรัตน์ อุทรณ์

นางสาววรรณิสา นาคกราย

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี

นางสาววรรณิศา ชำนิ

นางสาววิไล ทองไทย
ครูผู้ช่วย