กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรทอง น่วมด้วง
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ อินตาถึง

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร

นางวรรัตน์ อุทรณ์

นางสาววรรณิสา นาคกราย

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี

นางสาววรรณิศา ชำนิ