โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ปฐมวัย

นางสาวจินดา อินทร์แผลง

หัวหน้าปฐมวัย

นางอารดา อินทร์กำแพง

นางสาวกัณฐิกา บุญพัก

นางสาวสุรีรัตน์ ทองประไพ

นางสาวทาริกา โรมินทร์

นางสาวปิยะนุช อารีลักษณ์

นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุล

น.ส.นิชา ซุยถัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมานิดา คำโอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพาฝัน นนธิจันทร์

นางสาววนิดา​ ธรรม​วัตร