ปฐมวัย

นางสาวจินดา อินทร์แผลง

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกัณฐิกา บุญพัก

นางสาวสุรีรัตน์ ทองประไพ

นางสาวทาริกา โรมินทร์

นางสาวปิยะนุช อารีลักษณ์

นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุล

น.ส.นิชา ซุยถัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมานิดา คำโอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพาฝัน นนธิจันทร์

นางสาววนิดา​ ธรรม​วัตร