โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ปฐมวัย

นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ
ครู คศ.2

นางอารดา อินทร์กำแพง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัณฐิกา บุญพัก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวจินดา อินทร์แผลง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุรีรัตน์ ทองประไพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปิยะนุช อารีลักษณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นายฐิเบษ วงษ์สำราญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

น.ส.นิชา ซุยถัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมานิดา คำโอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพาฝัน นนธิจันทร์