โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจินดา อินทร์แผลง

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกัณฐิกา บุญพัก

นางสาวทาริกา โรมินทร์

นางสาวปิยะนุช อารีลักษณ์

น.ส.นิชา ซุยถัง

นางสาวมานิดา คำโอด

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน

นางสาววนิดา​ ธรรม​วัตร