คณะผู้บริหาร

นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
รักษาาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐนันท์ เกตุโท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกันตา กรึมสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชไมพร ศรีโสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ