โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
คณะผู้บริหาร

นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
รักษาาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐนันท์ เกตุโท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชไมพร ศรีโสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ