คณะผู้บริหาร

นายกมล สุมาลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา