ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุมาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :