โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุมาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :