ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ
รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.8 KB 23573
รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.29 KB 23573
ด้านการบริหารงานงประมาณ
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ-กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 21279