โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ
สรุปรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 64917
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.58 KB 82342
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.41 KB 82264
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.49 KB 82473
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.9 KB 82440
3.2ประกาศให้ใช้มฐ.พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.05 KB 82217
3.1ประกาศให้ใช้มฐ.ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.12 KB 82347
2.2 ประกาศ ใช้มฐ.พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.92 KB 82440
2.1ประกาศ ใช้มฐ. ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 82304
1.ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและประกาศใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 82147
รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.8 KB 82514
รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.29 KB 82495
ด้านการบริหารงานงประมาณ
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ-กิจกรรม 82249
ด้านการบริหารงานบุคคล
ทดสอบของครูพลอย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238 KB 57684
ด้านการบริหารงานทั่วไป
แผนการดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 64 82348