โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.41 KB 49074
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.49 KB 49081
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.9 KB 49092
3.2ประกาศให้ใช้มฐ.พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.05 KB 49076
3.1ประกาศให้ใช้มฐ.ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.12 KB 49075
2.2 ประกาศ ใช้มฐ.พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.92 KB 49077
2.1ประกาศ ใช้มฐ. ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 49077
1.ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและประกาศใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 49078
รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.8 KB 87752
รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.29 KB 87842
ด้านการบริหารงานงประมาณ
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ-กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.08 KB 85467