โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค23101
คณิตศาสตร์
ว23101
วิทยาศาสตร์
3/1,3/3,3/5
  
3/2,3/4
อ23101
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่ 2
เวลา 09.45 - 10.45 น.
พ23101
สุขศึกษา
ศ23101
ทัศนศิลป์
ส23102
ประวัติศาสตร์
วิชาที่ 3
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ว23102
วิทยาการคำนวณ
ง23101
การงานอาชีพ
ว23202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พักกลางวัน
เวลา 11.40-12.40 น
---------- ---------- ----------
.วิชาที่ 4
เวลา 13.00 - 13.30 น.
ท23101
ภาษาไทย
ส23101
สังคมศึกษา
ม.3/1
ม.3/2-ม.3/5
ง23201
งานช่าง
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.00 น.
ศ23201
นาฏศิลป์พิ้นเมือง
วิชาที่ 6
เวลา 14.30 - 15.00 น.
ศ23102
ดนตรี-นาฏศิลป์
(ดนตรี)
พ23101
พลศึกษา
ว23203
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์
(ม3/5)
วิชาที่ 
เวลา 15.00 - 15.30 น.
- -