โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
วิชาที่ 1
เวลา 09.00 - 10.00 น.
ค22101
คณิตศาสตร์
22101
วิทยาศาสตร์
ม.2/1, ม.2/3, ม.2/5

ม.2/2, ม.2/4
อ21201
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่ 2
เวลา 10.30 - 11.30 น.
พ22101
สุขศึกษา
ศ22101
ทัศนศิลป์
ส22102
ประวัติศาสตร์
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.50 น
---------- ---------- ----------
.วิชาที่ 3
เวลา 13.00 - 14.00 น.
ท22101
ภาษาไทย
ส22101
สังคมศึกษา
ม.2/1 
ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
ว22102
วิทยาการคำนวณ
วิชาที่ 4
เวลา 14.30 - 15.00 น.
ศ22102
ดนตรี-นาฏศิลป์
(ดนตรี)
พ22102
พลศึกษา
ง22101
การงานอาชีพ
วิชาที่ 5
เวลา 15.00 - 15.30 น.
ศ22101
นาฏศิลป์พิ้นบ้าน