โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค21101
คณิตศาสตร์
21101
วิทยาศาสตร์
อ21101
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่ 2
เวลา 09.45 - 10.45 น.
พ21101
สุขศึกษา
พ21102
พลศึกษา
ส21102
ประวัติศาสตร์
.วิชาที่ 3
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ว21102
วิทยาการคำนวณ
ค21201
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(ม1/1-1/4)
ว21202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ม1/2-1/4)
พักกลางวัน
เวลา 12.00-12.50 น
---------- ---------- ----------
.วิชาที่ 4
เวลา 13.00 - 13.30 น.
ท21101
ภาษาไทย
     ม.1/1  
   ม.1/2  
     ม.1/3
      ม1/4 
  ม.1/5
ส21101
สังคมศึกษา
ศ21101
ทัศนศิลป์
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.00 น.
ง21101
การงานอาชีพ
วิชาที่ 6
เวลา 14.30 - 15.00 น.
ศ21102
ดนตรี-นาฏศิลป์(ดนตรี)
ศ21201
ระบำเบ็ดเตล็ด
(ม1/2-1/4)
ว21201
สะเต็มศึกษา
ม1/1-1/4
วิชาที่ 7
เวลา 15.00 - 15.30 น.
อ21201
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
(ม.1/1)
- -