โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค23102
คณิตศาสตร์
ว23103
วิทยาศาสตร์
ส23103
สังคมศึกษา
วิชาที่ 2
เวลา 09.35 - 10.35 น.
พ23102
สุขศึกษา
ศ23103
ดนตรี-นาฏศิลป์
ศ23102
ทัศนศิลป์
วิชาที่ 3
เวลา 10.40 - 11.40 น.
ท23102
ภาษาไทย
อ23102
ภาษาอังกฤษ
ว23104
การออกแบบและเทคโนโลยี
พักกลางวัน
เวลา 11.40-12.40 น.
---------- ---------- ----------
วิชาที่ 4
เวลา 12.40 - 13.40 น.
ส23104
ประวัติศาสตร์
ม3/1 ค23202
โครงงานคณิตศาสตร์

ม3/2 ค23202
โครงงานคณิตศาสตร์

ม3/3 ค23202
โครงงานคณิตศาสตร์

ม3/4 สอบ อ23202
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ม3/5 สอบ ว23206
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์
ม3/1 ว23203
โครงงานวิทยาศาสตร์

ม3/2-ม3/5 ว23203
โครงงานวิทยาศาสตร์
วิชาที่ 5
เวลา 13.45 - 14.45 น.
ศ23202
การขับร้องเพลง
ม3/1 ง23202
การงานอาชีพ

ม3/2 ง23202
การงานอาชีพ

ม3/3 ง23202
การงานอาชีพ

ม3/4 ง23202
การงานอาชีพ

ม3/5 ง23202
การงานอาชีพ
ม3/1 สอบ ง23202
งานประดิษฐ์

ม3/2 สอบ ง23202
งานประดิษฐ์

ม3/3 สอบ ง23202
งานประดิษฐ์

ม3/4-3/5 สอบ ง23202
งานประดิษฐ์
วิชาที่ 6
เวลา 14.50 - 15.50 น.
ว23204
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ23102
พลศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ

ประจำชั้น