โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
 
วิชาที่ เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ม2/1-2/4 ค22102
คณิตศาสตร์

ม2/5 ค22102
คณิตศาสตร์
ว22103
วิทยาศาสตร์
ส22103
สังคมศึกษา
วิชาที่ 2
เวลา 09.35 - 10.35 น.
พ22102
สุขศึกษา
ศ22103
ดนตรี-นาฏศิลป์
ศ22102
ทัศนศิลป์
วิชาที่ 3
เวลา 10.40 - 11.40 น.
ท22102
ภาษาไทย
อ22102
ภาษาอังกฤษ
ม2/1-2/4 ว22104
การออกแบบและเทคโนโลยี

ม2/5 ว22104
การออกแบบและเทคโนโลยี
พักกลางวัน
เวลา 11.40-12.40 น.
---------- ---------- ----------
วิชาที่ 4
เวลา 12.40 - 13.40 น.
ส22104
ประวัติศาสตร์
ม2/1-2/3 สอบ ค22202
โครงงานคณิตศาสตร์

ม2/4 สอบ อ22202
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ม2/5 สอบ ว22206
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์
ว22203
โครงงานวิทยาศาสตร์
วิชาที่ 5
เวลา 13.45 - 14.45 น.
ศ22202
ขลุ่ยรีคอเดอร์
ง21202
การงานอาชีพ
ง22202
เครื่องดื่มสมุนไพร
วิชาที่ 6
เวลา 14.50 - 15.50 น.
ม2/1-2/4 ว22204
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม2/5 ว22204
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ22102
พลศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ

ประจำชั้น