โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ม1/1-1/4 ค21102
คณิตศาสตร์

ม1/5 ค21102
คณิตศาสตร์
ว21103
วิทยาศาสตร์
ส21103
สังคมศึกษา
วิชาที่ 2
เวลา 09.35 - 10.35 น.
พ21102
สุขศึกษา
ศ21103
ดนตรี-นาฏศิลป์
ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
วิชาที่ 3
เวลา 10.40 - 11.40 น.
ท21102
ภาษาไทย
อ21102
ภาษาอังกฤษ
ม1/1-1/4 ว21104
การออกแบบเเละเทคโนโลยี

ม1/5 ว21104
การออกแบบเเละเทคโนโลยี
พักกลางวัน
เวลา 11.40-12.40 น.
---------- ---------- ----------
วิชาที่ 4
เวลา 12.40 - 13.40 น.
ส21104
ประวัติศาสตร์
ศ21102
ทัศนศิลป์
ม1/ 1 สอบ อ21202
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด

ม1/2-1/4 สอบ ง21202
การทำปุ๋ยหมัก

ม1/5 สอบ พ21205
กีฬาฟุตบอล
วิชาที่ 5
เวลา 13.45 - 14.45 น.
ศ21202
ขลุ่ยหลิบ
ม1/1 ,1/3 ,1/4, 1/5 ง21102
การงานอาชีพ

ม1/2 ง21102
การงานอาชีพ
ม1/1-1/4 สอบว21203
สะเต็มศึกษา

ม1/5 สอบ พ21204
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาที่ 6
เวลา 14.50 - 15.50 น.
ม1/2-1/4 สอบ ว21204
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม1/5 สอบ พ21206
กรีฑา
พ21102
พลศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ

ประจำชั้น