โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 59 49 108  
อนุบาล 2 58 54 112  
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 117 103 220  
ประถมศึกษาปีที่ 1 64 62 426  
ประถมศึกษาปีที่ 2 65 63 128  
ประถมศึกษาปีที่ 3 64 71 135  
ประถมศึกษาปีที่ 4 67 60 127  
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 83 155  
ประถมศึกษาปีที่ 6 56 63 119  
รวมระดับประถมศึกษา 388 402 790  
มัธยมศึกษาปีที 1 92 101 193  
มัธยมศึกษาปีที 2 73 91 164  
มัธยมศึกษาปีที 3 68 57 125  
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 133 249 482  
รวมทั้งสิ้น 738 754 1492  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560