โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง   ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 25 26 51  
อนุบาล 2 55 51 106  
อนุบาล 3 68 69 220  
ประถมศึกษาปีที่ 1 72 66 138  
ประถมศึกษาปีที่ 2 70 60 130  
ประถมศึกษาปีที่ 3 66 70 136  
ประถมศึกษาปีที่ 4 69 69 138  
ประถมศึกษาปีที่ 5 68 79 147  
ประถมศึกษาปีที่ 6 78 63 141  
รวมระดับอนุบาล และประถมศึกษา 571 553 1124  
มัธยมศึกษาปีที 1 90 91 181  
มัธยมศึกษาปีที 2 82 87 169  
มัธยมศึกษาปีที 3 85 97 182  
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 257 275 532  
รวมทั้งสิ้น 828 828 1656  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562