วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางเป็นโรงเรียนผู้นำทางวิชาการ
บนฐานความร่วมมือกับชุมชน จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาสากล

อัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

อัตลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มีวินัยในตนเอง